FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What does 'Cwyr Copa' mean? // Pam 'Cwyr Copa'?


Cwyr: (Pronounced: "Koo-ihr"): Wax Copa: (Pronounced: "Kopa"): Summit or Peak When thinking of a business name, I wanted something that I resonated with, was catchy and incorporated the Welsh language. As I spend the majority of my time in the mountains, and my last name is Peake, I thought this was perfect! ~ Wrth feddwl am enw busnes, roeddwn eisiau gael rhywbeth yr oeddwn hoffi, oedd yn catchy ac yn defnyddio'r Gymraeg.
Wrth i mi dreulio'r rhan fwyaf o'm hamser yn y mynyddoedd, a'm henw olaf yw Peake, roeddwn i'n meddwl bod hyn yn berffaith!
What are your wraps made out of? // Beth yw'r cynhwysion?


The final product took months of trial and error, and I am so happy with the final outcome. All our reusable food wraps contain 100% natural and sustainably sourced ingredients. Ingredients are: beeswax, pine resin, jojoba oil and 100% cotton.For our vegan wraps, they are both soy and palm oil free! They contain rapeseed wax, candelilla wax, pine resin and jojoba oil. ~
Cymerodd y cynnyrch terfynol fisoedd o dreial a gwallau, ac yr wyf mor hapus â'r canlyniad terfynol. Mae ein holl ddeunydd lapio bwyd y gellir ei ddefnyddio yn cynnwys 100% o gynhwysion naturiol a chynaliadwy. Y cynhwysion yw: cwyr gwenyn, resin pinwydd, olew jojoba a 100% cotwm. Ar gyfer ein lapiadau fegan, maen nhw heb soi ac olew palm! Maent yn cynnwys cwyr had rêp, cwyr candelilla, resin pinwydd ac olew jojoba.
How do I use them? // Sut ydw i'n eu defnyddio?


The answer to this is so simple!

Simply use the heat of your hands to mould the wax around what you want to cover. The wax will mould and create a seal keeping your food fresh whilst allowing it to breathe.

Use it for keeping leftovers fresh- let them cool down first, packing your sandwiches or saving the end of a cucumber! Do not use with raw meat or fish.

~

Mae'r ateb i hyn mor syml! Defnyddiwch wres eich dwylo i fowldio'r gorchudd o amgylch yr hyn rydych am ei orchuddio. Bydd y cwyr yn mowldio ac yn creu sêl i cadw eich bwyd yn ffres tra'n caniatáu iddo anadlu. Defnyddiwch ef i gadw bwyd dros ben yn ffres - gadewch iddyn nhw oeri'n gyntaf, pacio eich brechdanau neu arbed diwedd ciwcymbr! Peidiwch â'i ddefnyddio gyda chig amrwd na physgod.
Can I use them in the microwave? // Alla i eu defnyddio yn y microdon?


No! ~ Na!
How long will they last? // Am ba hyd y byddant yn para?


With proper care, they can last up to a year or more.

To ensure they last, store them flat in a cool place.

Wash after use in cold water. After a while you will notice the wax beginning to come away- this is normal. Get in touch about ordering our refresher blocks!

Once you’re done with them, they make great firelighters!

~

Gyda gofal priodol, gallant bara hyd at flwyddyn neu fwy. Er mwyn sicrhau eu bod yn para, cofiwch storio mewn lle cŵl. Golchwch ar ôl ei ddefnyddio mewn dŵr oer. Ar ôl ychydig byddwch yn sylwi ar y cwyr yn dechrau dod i ffwrdd- mae hyn yn normal. Cysylltwch â ni am archebu ein blociau gloywi! Ar ôl i chi wneud gyda nhw, maen nhw'n gwneud ysgogwr tân gwych!
How do I wash them? // Sut ydw i'n eu golchi?


Place in COLD water and gently wipe/ scrub with a mild detergent then hang to dry.

~

Rhowch mewn dŵr OER a sychu yn ysgafn gyda sebon ysgafn ac yna hongian i sychu.
What is your refund policy? // Beth ydy'ch polisi ad-dalu?


Due to the nature of the product, we are unable to offer refunds. However if you are unhappy with your product please do get in touch! ~ Oherwydd natur y cynnyrch, ni allwn gynnig ad-daliadau. Fodd bynnag, os ydych chi'n anhapus â'ch cynnyrch, cysylltwch â ni!
How much is postage? // Faint ydi postio?


Postage over £20 is free, otherwise it is £1.50. ~ Postio archebion dros £20 am ddim, ac £1.50 o dan.
What about allergies? // Beth amdan alergeddau?


Although the wraps do not contain any of the 14 main allergens, they may have been handled on the premises. ~ Er nad yw'r deunydd lapio'n cynnwys unrhyw un o'r 14 prif alergenau, efallai eu bod wedi cael eu trin ar y safle.